2008-2009
Guia per a l’avaluació de competències en l’àrea de Ciències Socials.

Empresa/Administració finançadora: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya (AQU).
Entitats participants: UdL-URV-UAB.
Investigador responsable: Joaquín Gairín Sallán.
Nombre d’investigadors participants: 5.