2001-2002
Creació del Servei de Recursos Educatius (D).

Disseny i desenvolupament del projecte de Servei.