2000-2003
PUPITRE-NET2 (ESSI SL Solutions).

Col·laboració en l’empresa per a desenvolupar una eina de Campus Virtual a partir de les especificacions del projecte GET.