MOOCs

2021-2016 Programa MOOC a Catalunya UCATx. Membre de l’equip tècnic interuniversitari per a la creació del Programa. Coordinació de les tasques d’anàlisi, seguiment i avaluació dels projectes per al foment de la creació o millora dels cursos en línia oberts i massius que ofereixen les universitats catalanes i els centres

Competències transversals

2011 Seminario internacional de entornos tecnológicos de simulación para el aprendizaje de competencias transversales a la Universidad. Seminari Internacional per a presentar els resultats del projecte SIMUL@. Gisbert, M. & Bullen, M. (2015) Teaching and Learning in Digital Worlds: Strategies and Issues in Higher Education.

Recursos docents

2003 Disseny i desenvolupament d’una base de dades de recursos docents en format electrònic per a la Biblioteca Virtual en Salut d’Espanya que facin servir les noves Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC Instituto Carlos III). Títol del projecte/contracte: Disseny i desenvolupament d’una base de dades de recursos docents

TEL3D

2001-2002 TEL3D. Teleformació en entorns 3D. Empresa/Administració finançadora: CCSC – Centre de Supercomputació de Catalunya. Entitats participants: Consorci Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya / Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)+ UdL + UdG + URV. Investigadora responsable: Maria Mercedes Gisbert Cervera Nombre d’investigadors participants: 10.

Vicerrectorat docència i TIC

2000-2002 Vicerrectora de Docència i Noves Tecnologies. Responsabilitat de coordinar tots els àmbits de la URV relacionats amb la implementació, la gestió i la formació relacionats amb les TIC.

Us Videoconferència

2000-2001 Utilització d’un entorn tecnològic de formació en l’àmbit de l’empresa. Conveni amb Banc de Sabadell per la implementació d’un entorn tecnològic de formació. Formació bàsica en l’ús de la videoconferència com a eina de formació.

PUPITRE-NET2

2000-2003 PUPITRE-NET2 (ESSI SL Solutions). Col·laboració en l’empresa per a desenvolupar una eina de Campus Virtual a partir de les especificacions del projecte GET.

EDU-PUPITRE

1998-2000 EDU-PUPITRE: Estrategias para el Diseño y Evaluación de un Entorno Virtual de Formación. Tipus de contracte/Programa: NTIC – Programa Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Empresa/Administració finançadora: MEDU – Ministerio de Educación y Ciencia. Entitats participants: URV-UM-UB-UJI-US-UIB. Investigadora responsable: Maria Mercedes Gisbert Cervera. Nombre d’investigadors participants:

Direcció ICE

1998-2001 Direcció de l’ICE (D). Disseny del primer pla de formació permanent del professorat per a la URV. Programa DUET. Coordinació del projecte del CVirtual de la URV. Disseny de la convocatòria de projectes d’innovació docent.

GET

1996-1998 GET (PR) (IP). Projecte I+D GET. Formación presencial virtual y a distancia basada en aplicaciones telemáticas. Plan Nacional de Aplicaciones y Servicios Telemáticos. Tipus de contracte/Programa: NTEL – Programa Nacional d’Aplicacions i Serveis Telemàtics. Empresa/Administració finançadora: MEDU – Ministerio de Educación y Ciencia. Entitats participants: URV/UJI. Investigadora responsable: Maria Mercedes